International Law Society (ILS)

President: Melissa Goldstein
Email: goldst12@unlv.nevada.edu
VP of Community Service:
Kelsey Stegall
Email: stegall@unlv.nevada.edu
VP of Education: Jessica Guerra
Email: guerraj4@unlv.nevada.edu
VP of Programming & Outreach: Alex Spelman
Email: spelman2@unlv.nevada.edu
Secretary: Jennifer Medina
Email: medinaj8@unlv.nevada.edu
Treasurer:
Matthew Tsai
Email: tsaim2@unlv.nevada.edu